Verotarkastukset.fi

Verotuksen asiantuntijalta apua vero-ongelmiin

Tervetuloa verotarkastukset.fi -sivustolle, joka on sisällöltään verotukseen erikoistuneen asianajaja ja varatuomari Kimmo Lahtisen (Asianajotoimisto Veneskoski Oy) tuottama ja ylläpitämä sivusto.

Mitä verotarkastuksessa tarkistetaan?

Verotarkastus perustuu joko jonkin yksittäisen toimialan tarkastamiseen tai johonkin yksittäiseen impulssiin verotarkastuksen tarpeesta. Tällainen yksittäinen impulssi voi olla esimerkiksi yhtiön veroilmoituksen antamatta jättäminen.

Verotarkastuksessa tarkastetaan liiketoiminnan ja kirjanpidon vastaavuus. Vielä selvitetään vastaavatko verohallinnolle annetut ilmoitukset kirjanpitoa. Erityisen tarkastuksen kohteena on luonnollisesti se, onko verolainsäädäntöä noudatettu.

Verotarkastusten merkitys jälkiverotusoikeudelle on poikkeuksellisen suuri, jälkiverotuksien perustuessa lähes yksinomaan verotarkastuksien varaan.

Verotarkastus on verovelvolliselle erittäin tehokas tapa saada edellytykset verotusmenettelylain mukaiseen luottamuksensuojaan eli saada verotarkastajat tekemään verotarkastuksessa laintulkintakannanoton jostain tulkinnanvaraisesta tilanteesta. Vain verotuksen ennakkokannanottojärjestelmä on tässä tarkoituksessa ehkä vielä tehokkaampi ja se on verovelvollisen itse käynnistettävissä. Luottamuksensuoja merkitsee, että verovelvollinen saa hyväkseen ennustettavuutta omassa tulevassa verotuksessaan.

Verotarkastus on aina myös mahdollisuus

Verotarkastuksessa on aina mahdollista myös se, että maksettuja veroja palautetaan takaisin yrittäjälle. Verotarkastus on siten ennen muuta myös arvokas mahdollisuus, jos verotarkastuksessa osataan kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.

Verotarkastus voidaan toimittaa myös ns. vertailutieto tarkastuksena. Tämä tarkoittaa, että tarkastuksen kohteena voi olla jokin liikekumppanisi, jonka verotuksen oikeellisuutta tai verotuksellista asemaa pohditaan. Näiltä osin on olennaista huomata, että tarkastettava itse voi kerätä ja pyytää näitä tietoja ja itse luovuttaa ne erikseen verohallinnolle.

Miten verotarkastus alkaa, etenee ja päättyy?

Verotarkastus etenee etukäteen ennustettavalla tavalla. Ennen yhteydenottoa verotarkastajat ovat tutustuneet asiakkaaseen ja toimialaan, jolla asiakasyritys toimii. Vielä verotarkastajat pystyvät ennakolta tutustumaan verovelvollista koskeviin verohallinnon päätöksiin kuten verotuspäätöksiin ja ennakkoratkaisuihin.

Varsinainen verotarkastus alkaa alkukeskustelulla yhtiön vastuuhenkilön kanssa. Tässä vaiheessa esitellään yritystoiminta. Tämän jälkeen verotarkastajat käyvät lävitse tarkastusaineiston tarpeellisessa laajuudessa. Verotarkastus etenee keskustellen eikä siitä yleensä ole mitään haittaa yhtiön päivittäiselle toiminnalle. Käytännössä verotarkastus voidaan ja tehdään usein ns. toimistotarkastuksena, jossa kirjanpitoaineisto käydään lävitse verotoimistossa.

Loppukeskustelu ja verovelvollisen vastine verotarkastuskertomukseen

Verotarkastus päättyy loppukeskusteluun, jossa käydään lävitse tarkastushavainnot. Tässä vaiheessa mahdolliset seuraamukset ovat usein tiedossa ainakin perusteiden osalta ja määrien osalta ne ilmenevät viimeistään verovelvolliselle osoitetulla alustavalla verotarkastuskertomuksella.


Verotarkastus päättyy siihen, kun verohallinto on hyväksynyt verotarkastuskertomuksen. Tämän jälkeen verovelvollinen saa tarkastuskertomuksen käyttöönsä sekä mahdolliset veron määräämispäätökset tai verotuksen oikaisupäätökset.Lahtinen Kimmo • asianajaja, varatuomari

Verotarkastuksen tärkeä vaihe alkaa viimeistään siitä hetkestä, kun verovelvolliselle varataan tilaisuus antaa vastineensa tässä vaiheessa vielä alustavaan verotarkastuskertomukseen. Viimeistään tässä vaiheessa ja varsinkin jos asiassa esitetään maksuunpanoesityksiä, verovelvollisen tulee antaa asiassa vastineensa verohallinnolle.

Verovelvollisen vaikutusmahdollisuudet muutoksiin

Vastineen vaikutus voi olla se, että verotarkastajat muuttavat verotarkastuskertomusta, ennen kuin verohallinto määrää lopullisen veron tai oikaisee verotusta. Tämä on huomattavasti nopeampi menettely saada verotarkastuksen sisältöön muutoksia, kuin tehdä jälkijättöisesti oikaisuvaatimuksia tai valituksia.

Verotarkastus päättyy siihen, kun verohallinto on hyväksynyt verotarkastuskertomuksen. Tämän jälkeen verovelvollinen saa tarkastuskertomuksen käyttöönsä sekä mahdolliset veron määräämispäätökset tai verotuksen oikaisupäätökset.

Verotuksen muuttaminen

Verotuksen muuttaminen voi tapahtua viranomaisen aloitteesta.

Tämä tapahtuu verotuksen oikaisuin joko verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi. Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Veroviranomaisen tekemä oikaisu verovelvollisen vahingoksi tai hyväksi on säädetty verotusmenettelylain 55 – ja 56 §:ssä säädettyihin edellytyksiin.

Oikaisu tulee kysymykseen niin kauan, kun asiaa ei ole valitukseen annetulla päätöksellä oikaistu.

Miten verotuksen muutoksenhaku tapahtuu käytännössä?

Muutoksenhaku verotukseen tapahtuu joko oikaisuvaatimuksin tai valittamalla.

Oikaisuvaatimuksesta verotuksen oikaisulautakunnalle on säädetty verotusmenettelylain 62 – 64 §:ssä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto – oikeuteen, verotusmenettelylaki 66 §. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannosta, verotusmenettelylaki 67§.

Hallinto – oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto – oikeuteen. Valitusaika on 60 päivää hallinto – oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

 

Veron kiertäminen

Veron kiertämisestä on säädetty verotusmenettelylain 28 §:ssä.

Lainkohdan tulkinnasta on mittava määrä korkeimman hallinto – oikeuden oikeuskäytäntöä. Vielä kyseisen lainkohdan soveltamisesta on olemassa erillinen verohallinnon ohje sen soveltamisedellytyksistä.

Veron kiertämissäännöksen soveltamiseen liittyy läheisesti verotusmenettelylain 29 § peiteltyä osinkoa koskeva verotusmenettelylain lainkohta, jossa on kysymys osakeyhtiön ja sen osakkaan välisen oikeustoimen hyväksyttävyyden ehdoista.

Molempia lainkohtia on mahdollista soveltaa myös rinnakkain ja kokemukseni mukaan näin käytännössä myös tehdään tietyissä tilanteissa. Syynä tähän rinnakkain soveltamiseen on se, että peitelty osinko veroseuraamuksineen voidaan kohdistaa sanamuotonsa mukaisesti vain varsinaisen osakkaan tuloksi. Tämä voi johtaa siihen, että veroseuraamus lankeaa tavallaan väärälle taholle. Verotusmenettelylain 28 § avulla tämä mahdollisuus voidaan estää ja veroseuraamukset saadaan käytännössä todellisen toimijan kannettaviksi.

Veron kiertäminen voi joitain olosuhteita mainitakseni liittyä myynti-, lahjoitus ja vuokraustilanteisiin. Kyseessä voivat olla edestakaiset arvopaperikaupat, väliluovutukset perhepiirissä, omaisuuden alihintaiset luovutukset, kauppahintajärjestelyt ja monet muut olosuhteet.

Tiedän tapauksen, jossa yrittäjäosakkaan palkkatuloon on sovellettu veronkiertämisnormia, kun palkkatulo on ollut tuloverolain ja verosopimusten mukaan säädetty verovapaaksi.

Verotarkastuksessa vedotaan maksuunpanon perusteena veronkiertämiseen tai peiteltyyn osinkoon ja mahdollisesti jopa molempiin.

Yrityksien veroasiat

Työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun. Vielä työnantajan tulee ottaa työntekijälle eläkevakuutus ja muut pakolliset vakuutukset.

Mikäli työnantaja ei ole saanut tietoa ennakonpidätysprosentista Verohallinnolta tai verokortista, on ennakonpidätys toimitettava 60 prosentin suuruisena.


Katso  ja lue myös muut välilehdet!

Yritys maksaa työkorvausta

Osakeyhtiön verotus

Verovelka

Ennakkoratkaisut

Vero – oikeudelliset palvelut

Asianajotoimisto Veneskoski Oy:ssä vero – oikeudellisista palveluista vastaa asianajaja Kimmo Lahtinen, jolla on käytännön kokemusta sekä verohallinnosta että verokonsultoinnista.

"Olen toiminut verotarkastajana Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksikössä kolmen eri verolajin tarkastustehtävissä (ennakkoperintä, tulovero ja arvonlisävero).

Tämän jälkeen olen toiminut verojuristina Veronmaksajain Keskusliitossa ja vastannut merkittäviin määriin verovelvollisten verotuksen ongelmatilanteisiin, jotka ovat koskeneet yrittäjien kuin yksityishenkilöiden tai muiden yhteisöjen ja kuolinpesien verotusta.

Veronmaksajain Keskusliitossa veroneuvonta ulottui osaltaan myös perintö- ja lahjaverotukseen." - Kimmo Lahtinen • asianajaja, varatuomari

Kimmo Lahtinen • asianajaja, varatuomari | Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Kimmo Lahtinen • asianajaja, varatuomari | Puh. 0400 776 876

Verotarkastajan kokemuksella on merkitystä

Verotarkastajan kokemuksella on erityistä merkitystä silloin, kun oikeushenkilö tai harvemmin luonnollinen henkilö on verotarkastuksen kohteena. Olen laatinut verotarkastuskertomuksia ja tehnyt verotusesityksiä sekä tutkinut niihin annettuja vastineista. Kokemuksesta tiedän, miten verotarkastuskertomuksiin annetaan oikeaoppinen olennaisiin asioihin huomiota kiinnittävä vastaus, jotta veroseuraamukset saadaan joko kumottua tai ainakin pienennettyä.

Olen laatinut oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia liittyen eri verolajeihin. Kysymys on voinut olla arvopaperikaupan tai muun sijoitusomaisuuden verotuksesta, luovutusvoiton oikeasta määrästä eri omistajan vaihdoksissa, verotarkastuksessa seuranneesta maksuunpanopäätöksestä, yritystoiminnan kiinteän toimipaikan sijainnista tai autoverotuksesta.

Kokemus on osoittanut, että oikaisuvaatimusta ja verovalitusta laadittaessa on olennaisen tärkeää huomioida aivan kaikki verovelvollisen tai jopa hänen läheisensä kanssakäyminen veronsaajan kanssa myös muutoin, kuin vain kulloinkin esillä olevan yksittäisen veroasian olosuhteiden osalta.


Kokemus on osoittanut, että oikaisuvaatimusta ja verovalitusta laadittaessa on olennaisen tärkeää huomioida aivan kaikki verovelvollisen tai jopa hänen läheisensä kanssakäyminen veronsaajan kanssa myös muutoin, kuin vain kulloinkin esillä olevan yksittäisen veroasian olosuhteiden osalta.Lahtinen Kimmo • asianajaja, varatuomari

Siviilioikeudellisten asioiden yhteydessä asianajajana hankittu kokemus lisättynä hallinnollisen verotusprosessin tuntemuksella, verotarkastajana ja verojuristina toimimiseen, on asiallinen yhdistelmä päämiesten veroasioiden kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi.

Hoidamme toimistona seuraavanlaisia verotukseen liittyviä toimeksiantoja sekä yrityksille että yksityisille:

 • oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
 • avustaminen verotarkastuksessa ja vastineiden antaminen verotarkastuskertomuksiin
 • ennakkokannanottojen hakeminen yksittäisten suunnitteilla olevien järjestelyjen verotuksellisen kohtelun varmistamiseksi ja luottamuksensuojan saamiseksi
 • yleinen verosuunnittelu, sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat

Asiakassuhde alkaa yhteydenotosta. Käsittelemme kaikki yhteydenotot täysi luottamuksellisesti, syntyi asiassa toimeksiantoa tai ei.

Kimmo Lahtinen

asianajaja, varatuomari | Puh. 0400 776 876

Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Y-tunnus: 2203661-0
Tuomiokirkonkatu 34 A, 3. krs
33100 TAMPERE

Palvelemme normaalisti arkisin 9-17, lisäksi myös muina aikoina joustavasti sopimuksen mukaan.

  Nimi (Yritys)(*)

  Puhelin(*)

  Sähköposti (*)

  Aihe (*)

  Viesti/lisätiedot (*)

  Tietosuoja

  Käsittelemme yhteystietojasi luottamuksellisesti noudattaen henkilösuojatietolakia (GDPR), emmekä luovuta tietojasi eteenpäin.

  Hyväksyn tietojeni luottamuksellisen käsittelyn